Transmetuar më 21-01-2022, 07:47

Ministria e Financave dhe Ekonomisë ka njoftuar bashkitë në të gjithë vendin që të paraqesin aplikimet e tyre për projektet e strehimit deri më datën 1 mars 2022. Fondi në dispozicion për këto projekte është 241 milionë lekë në total të cilat u ndahen bashkive sipas projekteve fituese.

“Nëpërmjet kësaj shkrese ju njoftojmë për hapjen e thirrjes për projektet e strehimit për vitin 2022, si edhe ju informojmë mbi afatet, mënyrën e aplikimit dhe kriteret për përfitimin e fondeve buxhetore. Buxheti i shtetit në dispozicion për projektet e reja te investimeve në strehim për vitin 2022, është 241 milion lekë në total.

Aplikimi për përfitimin e fondeve do të bëhet me procedurë konkurrimi. Informacioni i plotë mbi llojin e projekteve që do të financohen, kufijtë maksimale të lejuar të financimit sipas projekteve, kushtet për të përfituar fonde, kategoritë prioritare, formati i aplikimit për t’u plotësuar, si dhe kriteret e vlerësimit të projekteve të reja të investimeve, që do të financohen nga buxheti i shtetit në vitin 2022, është përmbledhur në Shtojcën “A, publikuar në faqen e Ministrisë” thuhet në shkresë.

Po kështu Ministria u bën me dije se tabela nr.1 “Të ardhurat vjetore për frymë, sipas bashkive për vitin 2021” do t’ju komunikohet me e-mail bashkive, si edhe do të publikohet në adresën e internetit si më sipër, në momentin që do të publikohet Raporti Vjetor për Financat Publike Vendore 2021.

“Afati i fundit i dorëzimit të aplikimeve për mbështetje financiare nga buxheti i shtetit për projektet e strehimit është data 01.03.2022” nënvizon dokumenti.

Qeveria ka saktësuar se për bashkitë të cilat do të shpallen fituese për projektet e investimit të vitit 2022, fondet e buxhetit të shtetit do të çelen vetëm pasi të jenë çelur fillimisht fondet e bashkëfinancimit nga njësitë e vetëqeverisjes vendore.

“Çdo kursim nga prokurimi do të ndahet sipas përqindjes se bashkëfinancimit dhe fondi i kursyer nga buxheti i shtetit do t’i kthehet Ministrisë se Financave dhe Ekonomisë” thuhet në shkresën e Financave