Bashkitë rrisin shpenzimet për paga para zgjedhjeve, ulin investimet
Transmetuar më 28-06-2019, 07:34

Njësitë e pushtetit vendor kanë vijuar rritjen e shpenzimeve për paga edhe gjatë tremujorit të parë të këtij viti edhe pse transferimi i funksioneve nga pushteti qendror është drejt shuarjes. Teksa shihet se shpenzimet për investime kanë rënë me tej gjatë muajve të parë të këtij viti.

Sipas të dhënave zyrtare shpenzimet për personelin (paga dhe sigurime) nga pushteti vendor përbënë rreth 5.3 miliardë lekë gjatë periudhës janar -mars 2019, në rritje me rreth 4.7% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2018. Shpenzimet për paga zunë 29 për qind të buxhetit total që pushteti vendor kishte në dispozicion këtë vit.

Pas rritjes së përshpejtuar në tremujorin e parë të 2018, shpenzimet për investime shënuan një vlerë prej rreth 3.7 miliardë lekësh në fund të tremujorit të parë të vitit 2019, në rënie me rreth -1.3% në terma vjetorë.

Pavarësisht burimit të financimit, në funksion të qeverisjes vendore u shpenzuan rreth 18.2 miliardë lekë në fund të tremujorit të parë të vitit 2019. Kjo vlerë rezulton në rritje me rreth 5.7% në terma vjetorë, përcaktuar nga zgjerimi i shpenzimeve korrente.

Në ndarjen sipas natyrës ekonomike, shpenzimet korrente përfaqësuan rreth 75.8% dhe shpenzimet kapitale përfaqësuan rreth 24.2% të shpenzimeve totale të kryera në tremujorin e parë të vitit 2019.

Ndër përbërësit e shpenzimeve korrente, shpenzimet për personelin (paga dhe sigurime) përbënë rreth 5.3 miliardë lekë, ndërsa shpenzimet e tjera operative regjistruan një nivel prej rreth 3.6 miliardë lekësh me një rritje modeste prej 1.8% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë.

Shpenzimet për materiale zyre u rriten 15.4%, shërbimet nga të tretë me 9.6, shpenzimet e transportit me +16.7%, shpenzimet udhëtimit shënuan rënie me -6.7%, shpenzime të tjera operative u rriten me 25.5% dhe ato të mirëmbajtjes së zakonshme ranë me -2.3%.

Shpenzimet kapitale ose investimet, përbëjnë një zë të rëndësishëm të buxheteve vendore dhe një parakusht për zhvillim ekonomik afatgjatë. Ato arritën në 3.7 miliardë lekë në fund të tremujorit të parë të vitit 2019, në rënie me rreth -1.3% në terma vjetorë.

Sipas funksioneve të qeverisjes, shpenzimet kapitale për funksionet “çështjet ekonomike” (ku përfshihet infrastruktura e transportit) dhe “strehimi dhe komoditetet e komunitetit” (ku përfshihen shpenzimet për strehimin dhe urbanistikë, ujësjellës dhe kanalizime vendore, ndriçimi publik) zënë peshën kryesore të shpenzimeve kapitale në të gjitha periudhat e marra në analizë (48.4% dhe 24.9% respektivisht). Në tremujorin në analizë, për të dy këto funksione vihet re tkurrje e nivelit të investimeve, shkruan ‘monitor’.

Në të kundërt, investimet në funksionin e arsimit rezultojnë të jenë zgjeruar me rreth 59.5% në terma vjetorë (në vijim të transferimit të kompetencave të reja në lidhje me arsimin parashkollor dhe atë para-universitar). Në nivel bashkie, mesatarisht shpenzimet për personelin rëndojnë me rreth 42.3% në totalin e buxhetit vendor, ndjekur nga shpenzimet kapitale me rreth 29.4% dhe ato operative me rreth 26.1% .

Loading...
Loading...