Për reklama dhe njoftime tek NOA kontaktoni:
Tel: +355 68 20 54752
Email: [email protected]
Politika e komenteve
Në hapësirat e faqes së NOA.al mund të shfrytëzoni opsionin e komenteve.

Për këtë, disa prej fushave të faqes së internetit të NOA.al mund të kërkojnë nga përdoruesi që të plotësojë formën e aplikimit online, duke vendosur ndër të tjera, edhe disa nga të dhënat e tij personale, si emri apo adresa e email-it.

Këto të dhëna mund të kërkohen kur ju dëshironi të komentoni rreth një lajmi apo raportimi.

Kjo bëhet e mundur kur ju klikoni butonin “Komentoni”.

NOA.al informon se komentet aksesoren përmes kompanie ndërkombëtare e cila respekton rregullat strikte të legjislacionit përkatës.

Njëkohësisht, NOA.al informon përdoruesit se në serverat tanë funksionin një sistem sigurie i standardeve më të larta për ruajtjen dhe përpunimin e mëtejshëm të këtyre të dhënave, në përputhje të plotë me parashikimet e Ligjit nr. 9887 datë 10.03.2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” (të ndryshuar).

Rregullat për publikimin e komenteve

NOA.al nxit komentuesit e faqes sonë që të sigurohen para se të publikojnë komentet e tyre, se janë në përputhje me standardet ligjore dhe rregullat e etikës së NOA.al

NOA.al nuk ndryshon komentet, por nuk lejon të shkelen rregullat, si përmbajtja e temës së publikimit ku komentohet, cenimi i njerëzve me sulme personale.

Gjithashtu ndalohen thirrjet për dhunë, gjuha e urrejtjes, komentet që sulmojnë pikëpamje fetare, gjinore, raciale.

Gjithashtu ndalohen të gjitha fyerjet.

Përjashtim nga përgjegjësia

NOA.al si dhe të gjitha llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale me emrin noanews përjashtohen nga çdo përgjegjësi mbi komentet e përdoruesve. Këto komente janë pjesë e politikave të sigurisë dhe privatësisë të rrjetit social përkatës. Përdoruesit mbajnë përgjegjësi ligjore individuale dhe nuk shprehin në asnjë rast qëndrimin e NOA.al.