Shpallet lista e aktiviteteve që do të lejohen apo mbyllen nga 24 marsi, në orarin 05.00-13.00
Transmetuar më 21-03-2020, 23:59

Duke nisur nga dita e hënë 24 mars 2020 dhe për një periudhë të pacaktuar do të ketë një orar unik të lejuar për aktivitete dhe lëvizje të qytetarëve.

Në urdhërin e ministres së Shëndetësisë, me masat për kufizimin e aktiviteteve dhe lëvizjeve për fundjavën, parashikohet edhe se çfarë do të ndodhë duke nisur nga dita e martë 24 mars, ku në orarin 05:00-13:00 disa aktivitetet ekonomike do të lejohen e disa të tjera jo.

Referuar urdhërit, janë 140 aktivitete të listuara, sëbashku me shpjegimin lejohen ose mbyllen.

Ndërkohë, për aktivitetet ekonomike që lejohen, punonjësit e tyre kanë të drejtë të lëvizin vetëm për të shkuar e për t’u kthyer nga puna.

Noa.al ju sjell më poshtë listën e plotë.

Ndarje në aktivitete të lejuara dhe të ndaluara         

Përshkrimi i aktivitetit  – Statusi i Aktivitetit

1              Prodhimi bimor dhe shtazor, gjuetia dhe shërbime të lidhura me to         Lejohen

2              Pyjet dhe shfrytëzimi i pyjeve Lejohen

3              Peshkimi dhe Akuakultura Lejohen

5              Nxjerrja e qymyrit dhe linjiteve Lejohen

6              Nxjerrja e naftës bruto dhe gazit natyror Lejohen

7              Nxjerrja e mineraleve metalore Lejohen

8              Nxjerrje të mineraleve të tjera nga minierat Lejohen

9              Aktivitete mbështetëse minerare Lejohen

10           Përpunimi i produkteve ushqimore Lejohen

11           Prodhimi i pijeve              Lejohen

12           Prodhimi i produkteve të duhanit Lejohen

13           Përpunimi i tekstileve Lejohen

14           Konfeksionimi i veshjeve Lejohen

15           Prodhimi i lëkurës dhe produkteve prej lëkure Lejohen

16           Prodhimi i drurit dhe produkteve prej druri dhe dushku, përveç mobiljeve Lejohen

17           Prodhimi i letrës dhe produkteve prej letre Lejohen

18           Shtypshkrimi dhe rigrupimi i mediave të regjistruara Lejohen

19           Përpunimi i koksit dhe rafineria e nënprodukteve të naftës Lejohen

20           Prodhimin e kimikateve dhe produkteve kimike                Lejohen

21           Përpunimi i produkteve farmaceutike dhe preparateve farmaceutike     Lejohen

22           Prodhimi i produkteve të kauçukut dhe plastikës Lejohen

23           Prodhimi i produkteve minerale jometalike Lejohen

24           Metalurgjia Lejohen

25           Prodhimi i produkteve metalikë të fabrikuar, përveç makinerive dhe pajisjeve   Lejohen

26           Prodhimi i produkteve optikë, elektronikë, kompjuterikë Lejohen

27           Prodhimi i paisjeve elektrike Lejohen

28           Prodhimi i makinerive dhe paisjeve Lejohen

29           Prodhimi i mjeteve të transportit, rimorkiove dhe gjysëmrimorkiove Lejohen

30           Prodhimi i mjeteve të tjera të transportit Lejohen

31           Prodhimi i mobiljeve Lejohen

32           Industri të tjera                Lejohen

33           Riparimi dhe instalimi i makinerive dhe pajisjeve Lejohen

35           Energjia elektrike, gazi, avulli dhe ajri kondicionuar Lejohen

36           Grumbullimi, trajtimi dhe furnizimi me ujë Lejohen

37           Kanalizimet Lejohen

38           Aktivitetet e grumbullimit, trajtimit dhe asgjësimit të mbetjeve; rikuperimi i materialeve Lejohen

39           Shërbime të tjera të pastrimit e të menaxhimit të mbetjeve Lejohen

41           Ndërtimi i ndërtesave Lejohen

42           Punime inxhinjerike Lejohen

43           Punime të specializuara ndërtimi Lejohen

45           Tregtia me shumicë dhe pakicë i automjeteve, motomjeteve, ciklomotorëve dhe riparimi I tyre Lejohen

46           Gomisteri Mbyllen

47           Tregtia me shumicë, përvec automjeteve, motomjeteve dhe ciklomotorëve      Lejohen

48           Tregtia me pakicë, përveç tregtisë së automjeteve, motomjeteve dhe ciklomotorëve Lejohen

49           Tregtia me pakicë në dyqane jo të specializuara me një mbizotërim të ushqimit dhe pijeve Lejohen

50           Qendrat tregtare             Mbyllen

51           “Tregtia me pakicë në dyqanet kompjuterike jo të specializuara,

Pajisjet Telekomunikuese, Elektronikë e Konsumatorit” Lejohen

52           Dyqane të tjera jo të specializuara të produkteve të ndryshme jo-ushqimore    Mbyllen

53           “Shitje me pakicë e produkteve të ushqimit, pijeve dhe duhanit në njësi të  specializuara” Lejohen

54           Shitje me pakicë e karburantit për automjete Lejohen

55           Shitje me pakicë e pajisjeve kompjuterike dhe për telekomunikacionin (TIK) Lejohen

56           Shitje me pakicë e produkteve të tekstilit në dyqane të specializuara Mbyllen

57           Shitja me pakicë e pajisjeve fizike, ngjyra, xhami të sheshtë dhe materialeve ndërtimore Lejohen

58           Shitje me pakicë e sendeve higjeno  – sanitare Lejohen

59           “Shitje me pakicë e materialeve të ndërtimit, qeramikës dhe pllaka” Mbyllen

60           “Shitje me pakicë e makinerive, pajisjeve dhe produkteve për bujqësinë; Makineritë dhe pajisjet për kopshtarinë” Lejohen

61           “Shitja me pakicë e Qilimave, Qilimave të Brezit dhe tapiceri Për Dyshemetë dhe Muret (Qilim, Linoleum) në njesi të specializuara” Mbyllen

62           Shitje me pakicë e pajisjeve shtëpiake në dyqane të specializuara          Mbyllen

63           Shitje me pakicë e mjeteve shtëpiake, qelq dhe qeramika Mbyllen

64           Shitje me pakicë e artikujve të ndriçimit Lejohen

65           Shitje me pakicë e makinave qepëse për përdorim shtepiak Mbyllen

66           Shitje me pakicë e sistemeve të sigurisë Mbyllen

67           Tregtia me pakicë e instrumenteve muzikorë Mbyllen

68           Tregtia me pakicë e librave në dyqane të specializuara Mbyllen

69           Tregtia me pakicë e Gazetave, Revistave dhe Periodikëve Lejohen

70           Shitje me pakicë për kancelari dhe pajisjeve të zyrës Mbyllen

71           Tregtia me pakicë e muzikës dhe regjistrimeve video në një studio të specializuar Mbyllen

72           Shitje me pakicë e mallrave sportive në dyqane të specializuara Mbyllen

73           Shitje me pakicë e lojërave dhe lodrave në dyqane të specializuara       Mbyllen

74           Shitje me pakicë e artikujve të veshjeve Mbyllen

75           Shitje me pakicë e këpucëve dhe mallrave prej lëkure Mbyllen

76           Tregtia me pakicë e ilaçeve në dyqane të specializuara Lejohen

77           Tregtia me pakicë në artikuj mjekësorë dhe ortopedikë në njësi të specializuara Lejohen

78           Shitje me pakicë e artikujve të parfumerive, tualeteve dhe produkteve të higjenës personale Lejohen

79           Mjeket popullore/mjekimet       Lejohen

80           Tregtia me pakicë në lule dhe bimë Mbyllen

81           Shitje me pakicë e kafshëve shtëpiake të vogla Mbyllen

82           Tregti me pakicë e orëve, bizhuterive dhe sendeve me vlere Mbyllen

83           Mobilje për zyre me pakicë         Mbyllen

84           Shitje me pakicë e materialeve te optikës dhe pajisjeve fotografike        Lejohen

85           Tregtia me pakicë në objektet e artit dhe të dekorimit Mbyllen

86           “Shitje me pakicë të karburantit shtëpiak dhe për ngrohje” Lejohen

87           Tregtia me pakicë në armët dhe municionet, artikujt ushtarakë Mbyllen

88           Shitje me pakicë e sapunëve, pastruesve, produktet e ngjashme             Lejohen

89           Shitje me pakicë e produkteve të tjera jo-ushqimore Mbyllen

90           Shitje me pakicë të artikujve të dorës së dytë në dyqane Mbyllen

91           Ambulantët Lejohen

92           Biznes me pakicë me postë ose internet Lejohen

93           Shitje me pakicë e produkteve të ndryshme, përmes nje demonstruesi ose një person i shitjeve (derë më derë)                Mbyllen

94           Tregtia e bërë nga makineritë e shitjes automatike Lejohen

95           Transporti tokësor i mallrave dhe me tubacione Lejohen

96           Transporti ujor i mallrave Lejohen

97           Transporti ajror i mallrave Lejohen

98           Magazinimi dhe aktivitete mbështetëse për transportin                Lejohen

99           Aktivitete të postës dhe korrierit Lejohen

100         Hoteleri/strultura akomoduese Lejohen

101         Shërbime ushqimi dhe pije (me përjashtim të atyre shërbim catering/delivery) Mbyllen

102         Aktivitete publikimi         Lejohen

103         Filma, video dhe prodhimi i programeve televizivë, regjistrimi i zërit dhe aktivitete publikimi të muzikës Lejohen

104         Aktivitete të programimit dhe shpërndarjes Lejohen

105         Telekomunikacioni Lejohen

106         Shërbime të teknologjisë së informacionit Lejohen

107         Aktivitete të shërbimit të informacionit Lejohen

108         Aktivitete të shërbimeve financiare, përveç sigurimeve dhe financimit të pensioneve Lejohen

109         Sigurimi, risigurimi dhe financimi i fondeve të pensioneve, përjashtuar sigurimin shoqëror të detyrueshëm Lejohen

110         Aktivitete të tjera financiare Lejohen

111         Aktivitete të pasurive të paluajtshme Lejohen

112         Aktivitete juridike dhe të kontabilitetit  Lejohen

113         Aktivitete të drejtimit të ndërmarrjeve dhe aktivitete të konsultimit Lejohen

114         Aktivitete arkitekture dhe inxhinjerike; aktivitete të kontrolleve dhe analizave teknike Lejohen

115         Kërkim dhe zhvillim shkencor     Lejohen

116         Publiciteti dhe kërkimet e tregut Lejohen

117         Aktivitete të tjera profesionale, shkencore dhe teknike Lejohen

118         Aktivitete Veterinare Lejohen

119         Aktivitete të marrjes e dhënies me qira Lejohen

120         Aktivitete të punësimit Lejohen

121         Agjenci udhëtimi, operator turistik dhe të tjera aktivitete të shërbimit të rezervimit Lejohen

122         Aktivitete të sigurimit dhe të hetimit Lejohen

123         Shërbime ndaj ndërtesave dhe shesheve Lejohen

124         Administrim zyrash, mbështetje administrative dhe të tjera aktivitete mbështetëse të ndërmarrjeve Lejohen

125         Administrimi publik dhe mbrojtja; sigurimi social i detyrueshëm Lejohen

126         Arsimimi Mbyllen

127         Aktivitete të shëndetit Lejohen

128         Qendra të kujdesit mjekësor      Lejohen

129         Aivitete të kujdesit social pa akomodim Lejohen

130         Aktivitete krijuese, arte, dhe aktivitete çlodhëse Mbyllen

131         Bibliotekat, arkivat, muzeumet dhe të tjera aktivitete kulturore                Mbyllen

132         Aktivitete të lojrave të fatit dhe basteve Mbyllen

133         Aktivitete sportive, argëtuese dhe çlodhëse. Mbyllen

134         Aktivtetet e shoqatave e organizatave (me përjashtim të mbledhjeve, tubimeve etj) Lejohen

135         Riparimi i kompjuterave dhe artikujve personale dhe familjarë Lejohen

136         Aktivitetete të tjera shërbimi (Trajtime Estetike, mireqenie fizike, palestra) Mbyllen

137         Aktivitete të familjeve si punëdhënës të personelit shtëpiak Lejohen

138         Aktivitete të prodhimit të mallrave e shërbimeve të pandryshueshme të familjeve për përdorim të vet Lejohen

139         Aktivitete të organizatave dhe organizmave ndërkombëtare Lejohen

140         Agjencitë funebre Lejohen

Loading...