Zbardhet vendimi, Parlamenti i kontrolluar nga PS i jep vetes 3 muaj kohë për të shkarkuar Presidentin
Transmetuar më 09-07-2019, 02:21

Zbardhet vendimi për ngritjen e komisionit hetimor për shkarkimin e presidentit, Ilir Meta. Ky vendim përcakton një afat 3 mujor hetimi, si dhe numrin e anëtarëve, sigurisht të kontrolluar totalisht nga Partia Socialiste në kushtet kur opozita ende rri jashtë legjislativit.

Ky hetim ka për qëllim njohjen, si dhe verifikimin e mënyrës së ushtrimit të kompetencave nga ana e Presidentit të Republikës, lidhur me zhvillimin e zgjedhjeve për organet e qeverisjes vendore, në përputhje me parimet kushtetuese si parimi i ndarjes dhe balancimit të pushteteve, shtetit të së drejtës dhe demokracisë funksionale, si dhe nxjerrjen e përgjegjësisë konkrete institucionale.

DOKUMENTI

VENDIM “PËR NGRITJEN E KOMISIONIT HETIMOR TË KUVENDIT PËR KONTROLLIN E LIGJSHMËRISË SË VEPRIMEVE TË KRYERA NGA ANA E PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË KUADËR TË USHTRIMIT TË KOMPETENCAVE TË TIJ LIDHUR ME ZHVILLIMIN E ZGJEDHJEVE PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE”

Në mbështetje të nenit 7 dhe 78 të Kushtetutës, të nenit 3, pika 3, nenit 5, pika 2, nenit 8 pika 1 të ligjit nr. 8891, datë 2.5.2002 “Për organizimin dhe funksionimin e komisioneve hetimore të Kuvendit”, si dhe të neneve 55 dhe 112, pika 3 të Rregullores së Kuvendit, me propozimin e komisionit të Çështjeve Ligjore, Administratës Publike dhe të Drejtave të Njeriut, bazuar në kërkesën e 55 deputetëve për shkarkimin e Presidentit të Republikës,

K U V E N D I I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË V E N D O S I:

1. Ngritjen e Komisionit Hetimor të Kuvendit për shqyrtimin e kërkesës së një grupi deputetësh, për të kontrolluar ligjshmërinë e veprimeve të kryera nga ana e Presidentit të Republikës së Shqipërisë në kuadër të ushtrimit të kompetencave të tij lidhur me zhvillimin e zgjedhjeve për organet e qeverisjes vendore.

2. Ky hetim ka për qëllim njohjen si dhe verifikimin e mënyrës së ushtrimit të kompetencave nga ana e Presidentit të Republikës së Shqipërisë lidhur me zhvillimin e zgjedhjeve për organet e qeverisjes vendore në përputhje me parimet kushtetuese si parimi i ndarjes dhe balancimit të pushteteve, shtetit të së drejtës dhe demokracisë funksionale, si dhe nxjerrjen e përgjegjësisë konkrete institucionale.

3. Objekt i punës së komisionit hetimor është:

a) Verifikimi i procedurave të ndjekura nga ana e Presidentit të Republikës së Shqipërisë gjatë ushtrimit të kompetencave të lidhur me zhvillimin e zgjedhjeve për organet e qeverisjes vendore;

b) Hartimi i akteve si dhe efektet e tyre juridike në raport me kompetencat e Presidentit të Republikës së Shqipërisë;

c) Pasojat e këtyre akteve në raport me institucionet e tjera të Republikës së Shqipërisë si, Kuvendi, Këshilli i Ministrave Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, apo Gjykatat.

ç) Sjellja dhe qëndrime të caktuara të Presidentit të Republikës në raport me rolin dhe pozitën e tij kushtetuese.

4. Komisioni hetimor parlamentar përbehet nga 11 deputetë.

5. Komisioni hetimor, i ngritur sipas këtij vendimi, bashkë me raportin përfundimtar i paraqet Kuvendit në mënyrë të arsyetuar nëse ekzistojnë shkaqet për shkarkimin e Presidentit të Republikës.

6. Komisioni e ushtron veprimtarinë e tij për një afat 3-mujor nga hyrja në fuqi e këtij vendimi.

7.Ngarkohen Kryetari i Kuvendit që menjëherë të caktojë mjediset dhe mjetet e punës së komisionit, si dhe personelin e nevojshëm, duke vënë në dispozicion edhe ekspertë juristë.

8.Ngarkohet Sekretari i Përgjithshëm i Kuvendit që të marrë masa për zbatimin e vendimit të Kuvendit dhe të urdhrave të Kryetarit të Kuvendit, për mbarëvajtjen e punës së komisionit, si dhe krijimin e kushteve të nevojshme logjistike për veprimtarinë normale te tij.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë

Loading...
Loading...