Transmetuar më 15-12-2018, 19:39

Komisioni i Venecias rrëzoi dje ndryshimet kushtetuese të propozuara nga Partia Demokratike për proçesin e verifikimit të politikanëve dhe lidhjeve të tyre me krimin.

Në opinionin e miratuar, Komisioni konstaton se propozimet “nuk kanë arritur të ofrojnë udhëzime dhe masa mbrojtëse të përshtatshme për një proçes të tillë të ndjeshëm dhe mund të çojnë lehtësisht në shpërdorim të pushtetit”, shpjegon deklarata zyrtare e lëshuar pas miratimit të opinionit.

“Duke pranuar synimin e përligjur për të larguar ata që bien ndesh me ligjin dhe ndikimin e tyre nga qeverisja dhe jeta politike, Komisioni i Venecias shpreh shqetësimin se mungesa e qartësisë ligjore dhe sigurisë lidhur me fushëveprimin dhe zbatimin e procedurës së propozuar të verifikimit mund të çojë në implikime të rënda për të drejtat e atyre që janë subjekt i saj”, shpjegohet në deklaratë, duke shtuar se “opinioni vë në dukje se nuk është e qartë se kush do të jetë përgjegjës për verifikimin dhe nëse kjo do të bëhet nga një organ gjyqësor ose i pavarur. Nuk ka qartësi ligjore nëse skualifikimi duhet të jetë i përhershëm ose i kufizuar dhe nuk ka garanci për të siguruar se procesi mund të mos përdoret në mënyrë të njëanshme politike ose arbitrare. Sipas ekspertëve kushtetues të Këshillit të Evropës, propozimi në shumë mënyra ngre gjithashtu çështje të proporcionalitetit. Projektligji – vijon deklarata – nuk arrin gjithashtu të përcaktojë disa elementë kryesorë, si: çfarë nënkuptohet me kontakt me persona të caktuar; çfarë nënkuptohet me të qenit i përfshirë në krimin e organizuar; dhe çfarë nënkuptohet me të qeniit i përfshirë në rrethin e subjekteve që kanë kontakte me personat”.

Propozimi i opozitës shtrihej si ndaj zyrtarëve të zgjedhur dhe ndaj funksionarëve të lartë që emërohen në poste kyçe. “Lidhur me zyrtarët e zgjedhur, Komisioni i Venecias e gjen propozimin në kundërshtim me Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut (KEDNJ) dhe Kodin e Praktikës së Mirë në Çështjet Zgjedhore, sepse shqyrtimi bazuar në faktin se dikush ka patur kontakte me personat e përfshirë në krimin e organizuar mund të përdoret lehtësisht për kufizimin e të drejtës për zgjedhje të lira, pavarësisht nga natyra e kontakteve”. Ndërsa për zyrtarët e emëruar “opinioni thekson se paqartësitë rreth fushëveprimit dhe zbatimit të saj e bëjnë të vështirë garantimin e të drejtave sipas nenit 6 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut”.

Si përfundim, Komisioni i Venecias vlerëson se “duke pasur parasysh dispozitat ekzistuese kushtetuese, legjislacionin përkatës dhe mekanizmat e tjerë demokratikë në dispozicion, Komisioni i Venecias beson se vlera e shtuar ligjore e amendamenteve të propozuara është e diskutueshme”.

Komisioni shprehet se “hapat e ardhshëm në lidhje me amendamentet e propozuara kushtetuese duhet të merren në Parlament, nëpërmjet dialogut midis të gjitha forcave politike dhe shoqërisë në përgjithësi, në interes të demokracisë shqiptare”, ndërsa shton se është “i gatshëm të sigurojë ndihmë të mëtejshme”.

Sakaq, zyrtarë të PD, e lexuan ndryshe opinionin e Komisionit të Venecias. Për ta, ky opinion ishte pranim i kërkesës së PD.